کی رفته ای دل که تمنا کنم ترا. کی بوده ای نهفته که پیدا کنم ترا. غیبت نکرده ای که شوم زالب حضور. پنهان نگشته ای که هویدا کنم ترا . با صد هزار جلوه برون آمدی که من. با صد هزار دیده تماشا کنم ترا
2021/10/05 - 11:35