غمگینم
اخر امروز نگفتم
نگفتم دوستت دارم
از خودم خجالت می کشم
از خودم فرار می کنم
که دیر کردم
دیر گفتم و امروز رفت ... {-35-}

2021/10/05 - 19:15 در A-D-M