آن بخت گریزنده
دمی امد و بگذشت
غم بود
که پیوسته
نفس در نفسم بود ... {-35-}

2021/10/05 - 19:23 در A-D-M