تنها دلتنگی که جوانهای این دوره زمانه دارن دلتنگیه نداشتن یار نیست؛ دلتنگی نداشتن آرامش ،دلتنگی روزگار قدیم،دلتنگی شور اشتیاق بچگی ،دلتنگی جمع گرم خانواده،دلتنگی دور هم بودن دلتنگی، ساده زندگی کردن اما...تکنولوژی اومد همچی رو ازبین برد

2021/10/05 - 23:15