بارها از خودمون خجالت میکشیم نه بخاطر نرسیدن به آرزوهامون بلکه قول دادن الکی به خودمون

2021/10/06 - 00:29