خداوند انسان رو از گل آفرید اما انسانها خودشون شیشه کردن که هرکس با یک ضربه بیاد بشکنه.... حداقل میتونی خودتو شیشه ضد گلوله کنی

2021/10/06 - 00:34