هر اعتیادی یک دارویی داره برای ترکش... اما اعتیاد وابستگی یا وابسته بدون، اصلا هیچ دارویی نداره و فقط باید خودت با گذر زمان و کم اهمیت شمردن ترکش کنی

2021/10/06 - 00:39