اون چیزی که زمان درستش میکنه، خراشه. زخم یه‌چیز دیگه است!
2021/10/06 - 19:56 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_19-56-31.jpg
photo_2021-10-06_19-56-31.jpg · 1080x1179px, 100KB