در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد.

2021/10/06 - 20:13 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_19-58-57.jpg
photo_2021-10-06_19-58-57.jpg · 1036x1106px, 59KB