برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.
2021/10/06 - 20:14 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_20-15-58.jpg
photo_2021-10-06_20-15-58.jpg · 400x367px, 31KB