اگه همه چیز تو این دنیا ناقص باشه، عشق کامل‌ترین ناقص‌ دنیاست.

2021/10/06 - 20:18 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_20-18-24.jpg
photo_2021-10-06_20-18-24.jpg · 1280x800px, 53KB