تا زمانی که شروع به باور کردن خودت نکنی، یه زندگی خوب نخواهی داشت.
2021/10/06 - 20:20 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_20-16-58.jpg
photo_2021-10-06_20-16-58.jpg · 1080x1059px, 186KB