بحثی را که نه خود قانع میشوی و نه می‌توانی شخص مقابل را قانع کنی با یک لبخند تمام کن!

2021/10/06 - 20:31 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_20-30-31.jpg
photo_2021-10-06_20-30-31.jpg · 1024x1183px, 76KB