و ما برای بیدار ماندن هر عاطفه و احساسی به قلبی دیگر که در سینه‌ای دیگر می‌تپد نیازمندیم.

2021/10/06 - 20:32 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_20-32-17.jpg
photo_2021-10-06_20-32-17.jpg · 749x728px, 49KB