معیار واقعی برای شناختن يك شخصیت، مقدار مقاومتش در برابر وسوسه‌هاست.

2021/10/06 - 20:33 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-10-06_20-32-27.jpg
photo_2021-10-06_20-32-27.jpg · 1039x988px, 66KB