ما انسانها در این دنیا این همه زحمت میکشیم فقط دنبال دو چیز هستیم *راحتی،آرامش*

2021/10/07 - 01:20