از اول تولد تا آخر مرگ فقط یک چیز برای ما انسانها باقی میمونه *روح*

ما فقط با همین روح هست که به همچیز میرسیم پس سعی کنیم پاک و قوی نگهش داریم
2021/10/07 - 01:24