بجای بزرگ کردن بقیه اگر فکرتو بزرگ میکردی دیگه نگران حرف بقیه نبودی

2021/10/07 - 01:34