برای رسیدن به اهدافت سعی کن یک آدم کَر باشی که حرف دیگران مانع رسیدن به اهدافت نباشه

2021/10/07 - 01:40