نیست
که شدم،
از اینجا نکنی...
کرده ایم...
من به ،
شده است ...
2021/10/08 - 05:49
پیوست عکس:
IMG_20211008_054340_293.jpg
IMG_20211008_054340_293.jpg · 563x563px, 72KB