من بغل میکنم صدایش را
وقتی جاده ها
زخم بر میدارند

2021/10/08 - 18:32