ما بدبختیو بوسیدیم گذاشتیم کنار،
حالا ول کن نیست؛ هی میره، میاد میگه یه بوس بده
2021/10/09 - 19:25
دیدگاه
mahii

{-33-}

1400/07/17 - 21:18 ·
Reza14

{-35-}{-7-}

1400/07/18 - 11:23 ·
Reza14

خوبی نفس چخبرا نیستی کم پیدایی ؟

1400/07/18 - 11:26 ·
mahii

ممنون خوبم
مجازی کم میام
گرم زندگی واقعی ام
درس مشخ کنکور{-7-}

1400/07/18 - 11:27 ·
Reza14

افرین ب تو و گرمایی زندگی واقعیت ، مشخاتو خوب بخون تو میتونی قبول شی خانم دکتر {-7-}

1400/07/18 - 11:37 ·
mahii

{-7-}ان شاءالله
تو چیکارا میکنی؟

1400/07/18 - 11:49 ·
Reza14

من واسه سرمایی زندگیم هیزم جم میکنم اتیش درست کنم خودمو گرم نگه دارم {-7-}

1400/07/18 - 11:53 ·
mahii

{-33-}اها خسته نباشی
من بخاری دارم برا مواقع سرما

1400/07/18 - 13:23 ·
Reza14

نه من هنوز به اون رشد و تکامل نرسیدم ، در عصر یخبندان قوته ورم {-7-}

1400/07/18 - 13:25 ·
mahii

ماموتم دارین؟

1400/07/18 - 13:28 ·
Reza14

اره چن تن ؟

1400/07/18 - 13:31 ·
mahii

یکیشو برا من بیار{-33-}

1400/07/18 - 14:15 ·
Reza14

دونه ای نیس کیلوییه {-18-}

1400/07/18 - 16:08 ·
mahii

گوشتش به چ دردم میخوره

1400/07/18 - 16:55 ·
Reza14

اگه مراقبش باشی ی دونه برات میارم بهش برسی عتیقه است ها

1400/07/18 - 16:58 ·
mahii

{-18-}قبوله

1400/07/18 - 17:15 ·
Reza14

دقت کردی مثل موج ساخل میای بعد میری ی نیم ساعت بعد میای ؟ این چگونه رفت امدی است ب این سایت معتبر {-7-}{-18-}

1400/07/18 - 17:19 ·
mahii

{-33-}جز ساینا جایی نمیرم
گاهی میام اینجا
نت گردی هم محدود کردم
هیچی دیگه مث امواج دریا شدم{-7-}

1400/07/18 - 19:25 ·
Reza14

خب بسلامتی ان شالله اب دریا به اندازه کافی شورهست شور ترش نکنی گفته باشم {-7-}{-18-}

1400/07/19 - 10:36 ·
mahii

{-33-}شکر میریزم توش

1400/07/19 - 12:25 ·
Reza14

از تو هیچ کاری بعید نیس میدونم {-18-}

1400/07/19 - 12:27 ·
mahii

{-33-}{-33-}
دریا از خداش باشه شکر به این گرونی بدم بهش

1400/07/19 - 13:37 ·