و عشق یعنی غمی عمیق ؛ اما بسیار عزیز
آیا تو تا به حال ، غمِ عزیزِ کسی بوده ای؟
2021/10/10 - 09:49