از تفریحات سالم میشه
به پاشیدن آب دستای خیس بخصوص وقتی از دستشویی میای بیرون رو صورت آدما اشاره کرد .
2021/10/10 - 12:20
دیدگاه
ber99keh

این کار خواهر زادمه.البته بعد از شستن دستاش با مایع {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 12:21 ·
Reza14

خدا حفظش کنه بگو بدون مایع اینکارو کنه {-18-}

1400/07/18 - 12:26 ·
ber99keh

سلامت باشی .سیزده سالشه.خودش همینطوری شیطونه.منم بگم دیگه بدتر

1400/07/18 - 12:29 ·
Reza14

خدا حفظش کنه زیر سایه پدر مادر {-35-}

1400/07/18 - 12:34 ·
ber99keh

سلامت باشی متشکرم{-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/18 - 12:35 ·