زندگیم الان بین ۲بیت شعر گیر کرده

سعدی میگه: برخیز و مخور غم جهان گذران

تا پا میشم حافظ میگه: بنشین و دمی به شادمانی گذران
فعلا نیم خیز موندم تا تکلیفم تو بیت بعدی روشن بشه!
2021/10/10 - 17:13
دیدگاه
ber99keh

تکلیفت رو من روشن می کنم بگیر بخواب این همه قاطی نگو {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/18 - 17:20 ·
Reza14

پ بخوابم با پوزش از دگران {-7-}{-18-}

1400/07/18 - 17:26 ·
ber99keh

بله دیگه راحت باش {-18-}

1400/07/18 - 17:30 ·
Reza14

سعدی و حافظ بخوابین فرشتتون بیداره {-18-}

1400/07/18 - 17:34 ·
ber99keh

اونا دارن شعر می سرایند تو بخواب که بیکاری {-33-}

1400/07/18 - 17:37 ·
Reza14

والله اینقدر کار دارم ک نگو {-18-}

1400/07/18 - 17:41 ·
ber99keh

اگه کار داری اینجا چکار میکنی پس برو همون که سعدی گفت {-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/18 - 17:50 ·
Reza14

رفتم فلنی {-18-}

1400/07/18 - 17:54 ·
ber99keh

{-56-}{-56-}{-56-}

1400/07/18 - 17:55 ·