در تاریکی
نه بُعد مکان مهم است
و نه زمان
تو بگو
پشت پلک هایمان.
کجای زمان ایستاده‌ایم؟
2021/10/11 - 09:10
دیدگاه
Reza14

{-35-}{-37-}

1400/07/19 - 10:40 ·
z923931302

سپاس {-35-}

1400/07/19 - 11:47 ·