فرهنگ لغت مامانها
این آشغالا که میمالی به خودت= لوازم آرایش
این آشغاله که شب و روز دستته = گوشیم
این آشغال که همش سرت توشه = لب تاپ
این آشغالا که میخوری = قره قروت و لواشک و پاستیل
این آشغال دونی = اتاقم
آشغال = خودم
این آشغالی که دلت پیشش گیره = منظورش عشقمه
2021/10/11 - 12:58