بیدار شدن همون یکی دو ثانیه اولش خوبه که نمیدونی کی‌ای و کجایی،
بعد که یادت اومد چه بدبختی های داری و کلی کار ، باید بمیری
2021/10/11 - 13:13