همیشه کسانی هستند

کـه در نهایت دلتنگی

نمی توانیم انها را در آغوش بگیریم

بدترین اتفاق

شاید همین باشد..؟؟

2021/10/11 - 13:15