و چقدر دلتنگت شده ام سردار
و این اسم چقدر برازنده ی شماست
سردار دلها.چه کردی با دلها که تا قیامت
هم یادت در دل ما جاری و باقیست.
دوستت دارم.2021/10/11 - 16:55 در بوشهری ها
پیوست عکس:
index.jpg
index.jpg · 231x218px, 11KB