‏فاصله که می‌گیری
تازه می‌فهمی خودت رو اسیر چه مزخرفاتی کرده بودی؛
فاصله از هر چیز.


2021/10/11 - 18:59