ملکا ذکر تو گویم یکی از زیباترین شعرهاست
که توسط شاعر بزرگ سنایی سروده شده
بی بدیل ترین وصف خداوند مهربان.خدایی که
ما قدرش را نمی دانیم.همین خود من بابت موضوعی
در حوزه ی کاری اینقدر دیروز با تندی حرف زدم باهاش
که نگو و امروز دونستم که هر چی خیره پیش میاد.
خدایا به بزرگیت قسم این بنده حقیر روسیاه گناهکار
را ببخش و مورد آمرزش خودت قرار بده.الهی آمین
2021/10/12 - 08:59 در بوشهری ها