یه همکار داشتم که جن زده شده بود. بهم گفت هر شب ساعت سه از خواب میپرم و مامانم میاد تو اتاقم که منو آروم کنه و بخوابونه.
منِ دیونم بهش گفتم از کجا میدونی اون که هرشب ساعت سه میاد پیشت واقعا مامانته؟

و کارش به بستری کشید...

2021/10/12 - 10:44 در بوشهری ها