چه خوب است گاهی دلمان را خالی کنیم از هرآنچه که آزارمان میدهد،پاک کنیم از دل و ذهنمان، کسانی را که باعث پریشانیمان میشوند...؟؟
2021/10/12 - 11:44