میمانم و به تو ثابت میکنم
که "دوستت دارمـ" هایِ من
با تمامِ آنهایی که از کودکی نثارت کردند فرق دارد ...؟؟
2021/10/12 - 13:09