کارِ مرا به نیم نگاهش تمام کرد

بنگر که چه می کُند نگهِ ناتمامِ او...؟ ؟
2021/10/12 - 18:04
دیدگاه
Nazgol

{-a82-}{-a82-}{-a82-}{-a82-}

1400/07/20 - 18:05 ·
Nazgol

دارم رد میشم از کوچتون

1400/07/20 - 18:06 ·
mohammad123

بله ممنون، مستفیز کردین کوچمون را..

1400/07/20 - 18:09 ·
Nazgol

کارتان تمام شد{-38-}

1400/07/20 - 18:10 ·
mohammad123

چه کاری؟؟

1400/07/20 - 18:11 ·
Nazgol

نیم نگاه دیگه
تموم شد کارتان {-a82-}

1400/07/20 - 18:12 ·
mohammad123

بله تموم شد. البته نیم نگاه ما بی منظور بود..

1400/07/20 - 18:16 ·
Nazgol

{-38-}{-38-}پس چرا هنوز زنده ای {-38-}

1400/07/20 - 18:18 ·
mohammad123

خودمم نمیدونم چرا؟؟
طاقت و صبر ما زیاده...

1400/07/20 - 18:20 ·
Nazgol

این چه ادبیاتیه
این سایت ادم فک میکنه رفته یه چند دهه گذشته

1400/07/20 - 18:22 ·
mohammad123

پش این حرفها خیلی حرفهای دیگه خوابیده....

1400/07/20 - 18:25 ·
Nazgol

چنسالته
من نمیفهمم اصن

1400/07/20 - 18:29 ·
mohammad123

منم توری گفتم که نفهمی..

1400/07/20 - 18:32 ·
Nazgol

ها
بچه بیا پایین بیا پایین سرمون رفت {-54-}

1400/07/20 - 18:33 ·
mohammad123

تا توی کوچه ما گم نشدی سریع برو بیرون...

1400/07/20 - 18:35 ·
Nazgol

{-38-}پیدام میکنن {-38-}
یا پیداشون میکنم

1400/07/20 - 18:37 ·
mohammad123

عمو جون برو خونتون، بازی بسه، شب تاریکه خونتون را گم میکنیاااا

1400/07/20 - 18:38 ·
Nazgol

{-a82-}{-a82-}من چینقده مظلومم

1400/07/20 - 18:40 ·
mohammad123

تو مظلوم نیستی، ما خیلی مهربونیم...

1400/07/20 - 18:41 ·
Nazgol

{-a165-}{-a167-}{-a147-}{-a119-}

1400/07/20 - 18:42 ·
mohammad123

قاطی کردی...

1400/07/20 - 18:43 ·
Nazgol

حوصلم سر رفته اینجا همه ساکتن

1400/07/20 - 18:44 ·
mohammad123

از بس خوبند، سرشون توی لاک خودشونه، مثل شما که مزاحم نیستند...

1400/07/20 - 18:46 ·
Nazgol

{-a82-}{-a82-}{-a82-}خروها

1400/07/20 - 18:51 ·
mohammad123

خدا همیه مریضها را شفا بده انشاءلله...

1400/07/20 - 18:54 ·
Nazgol

{-a117-}{-a117-}{-a117-}

1400/07/20 - 18:57 ·