زندگی یک فهم است
فکر زنجیر کنی یا پرواز
در همان خواهی ماند ...؟؟
2021/10/13 - 09:59
دیدگاه
Nazgol

اول صب باید گفت چایی بخورین
نه که از فلسفه گفت {-a82-}

1400/07/21 - 10:30 ·
mohammad123

باز تو پیدات شد..

1400/07/21 - 10:43 ·
Nazgol

نه تازه اینجا گم شدم منتظرم پیدام کنن{-a82-}

1400/07/21 - 10:44 ·
mohammad123

سریش میدونی چیه؟؟؟

1400/07/21 - 10:51 ·
Nazgol

سریش ینی یه رازی که سریه{-a82-}

1400/07/21 - 10:52 ·
mohammad123

عه. برو جستجو کن معنیش را پیدا کنی، تو همون سریش هستی.. مزاحم....
روز خوش...

1400/07/21 - 10:54 ·
ber99keh

خانم محترم یا آقای محترم وقتی کسی خوشش نمیاد لطفا زیر پست ایشون نرید

1400/07/21 - 10:57 ·
Nazgol

عه باشه نمیرم
سریش. [ س ِ ]( اِ ) رستنی باشد که در سبزی و تازگی بپزند و با ماست بخورند و بعد از رسیدگی خشک کنند و آرد سازند و کفشگران و صحافان چیزها بدان چسبانند. ( برهان ). چیزی که نجار و کمانگر و صحاف و چرم گر بدان چیزها چسبانند.و آن را از ماهی و پوست خام سازند. ( رشیدی ). پت. ( لغتنامه اسدی ). ثرط. ( دهار ) ( نصاب ). اسراش. اسقولوس. ( بحر الجواهر ). و معروف و آن را به عربی اشراس گویندو بیخی است که ساقی دارد و گل آن سفید مایل بسرخی وخمر آن مستدیر و تندطعم و بعضی آن را و خنثی را دو چیز دانند شبیه بیکدیگر. اما شیخ الرئیس در مبحث قوباگفته : اصل الخنثی هوالاشراس. ( آنندراج ) :
بخدای ار کس این قوافی را
بسخن برنشاندی بسریش.

1400/07/21 - 10:58 ·
ber99keh

متشکرم

1400/07/21 - 10:59 ·