...
باور کن “عین” و “شین” و “قاف” جدا از هم که باشند هیچ خاصیتی ندارند !
اما در کنار هم معجزه می آفرینند ،
درست مثل من و تو …
عکس های عاشقانه زیبا برای اهالی احساس 2017
2021/10/13 - 10:58