هیچ‌کس سرش آنقدر شلوغ نیست، که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد همه چیز بر می‌گردد به اولویت‌های آن آدم… اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت، فقط یک دلیل دارد! “تو جزو اولویت‌هایش نیستی”

اصلا مهم نیست تو چند ساله باشی من هم سن وسال تو هستممهم نیست...
2021/10/13 - 11:28