هر وقت غمیگن بودید یه فیلم عروسی از اقوام تون که واسه حدود 20 سال پیش باشه ببینید
اینقدر به تیپا و قیافه ها میخندید
که یادتون میره چرا ناراحت بودی ~_~

2021/10/13 - 17:59 در بوشهری ها