بعضی خانوما وقتی غذاشون شور میشه ازتکنیکِ"تلقینِ باورِمعکوس" روی قربانی استفاده میکنن.
نمکدونو میدن میگن مثل اینکه بی‌نمکه بِچِش لازم بودبزن خودت.

2021/10/13 - 18:38 در بوشهری ها
دیدگاه
yasi

هنر ما خانما زیاده{-11-}

1400/07/21 - 18:40 ·
ber99keh

خیلی {-7-}

1400/07/21 - 18:40 ·
yasi

{-20-}

1400/07/21 - 18:42 ·