دوری برای ندارم
نزدیکی ماندن
به ‌نیستگاه می‌برم
با خسته‌ای در
نشسته‌ ا‌ست..
2021/10/14 - 05:39
پیوست عکس:
IMG_20211014_053606_128.jpg
IMG_20211014_053606_128.jpg · 800x663px, 179KB