تنها گناه ما طمع بخشش تو بود

ما را کرامت تو گنه‌کار کرده است..؟؟
2021/10/14 - 09:48