میدونید من کی اوج بدشانسی رو فهمیدم وقتی که تو ماشین داشتم ریمل میزدم و بابام یهو زد رو ترمزززززز

این لحظه دردناک بعد از تیربارون شدن بدترینه

2021/10/14 - 11:28 در بوشهری ها