دوست داشتن
حساب و کتاب ندارد!
باید همه ی وجودت دل شود
و همه ی فکرت دوست داشتن..

2021/10/14 - 12:03