بارون که تو جاده های ایران میباره آدمو یاد ۴تا چیز میندازه:

1- سپهری و شعراش
2- قمیشی و صداش

3- وزیر راه و ننش!
4- خودرو ساز و عمه اش ????‌‌‌‌‌‌

2021/10/14 - 12:09 در بوشهری ها