ان زمانـ ڪهـ دیگر نباشمـ

ابرئ با توست !
سایهـ َ اش بر سرت
" آن ابر منمـ ، نخواهئ شناخت "
پیراهنت با نسیمئ رقصانـ
گیسوانت پریشانـ
یڪ دست بر دامن و دست ِِِِ دیگر بر گیسوانـ
" آن نسیمـ منمـ ، نخواهئ شناخت "

2021/10/14 - 12:15