دیروز رفتم قصابی گوشت بخرم
یکی اومد گفت آقا برسام دو کیلو گوشت گوساله هم برای من بزار.
اخه برسام؟؟؟
ابهت قاصابا هم دیگه از بین رفته مگه قبلنا اسمشون اصغر و اکبر نبود؟

2021/10/14 - 12:36 در بوشهری ها