شما که تلنگر میزنی؟؟

من که مسدودت هستم، الان باید جواب تلنگرت را چی بدم..؟؟؟
2021/10/14 - 13:08