چشم اگر این است و ابرو این و
ناز و عشوه این
الوداع اے صبر و ایمان،
الوداع اے عقل و دین …؟؟

2021/10/14 - 16:09